+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Työturvallisuuden puolesta

Työturvallisuuden puolesta

04.01.2022

Työsuojelupäällikkömme Marke Paavola johtaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on entistä parempi työturvallisuus.

Marke Paavola


– Olen toiminut parin vuoden ajan Häggblomin työsuojelupäällikön roolissa SK Protectin ulkopuolisena asiantuntijana. Häggblom ja sen työturvallisuusasiat olivat minulle jo ennestään tuttuja, sillä yhteistyö käynnistyi jo edellisen työsuojelupäällikön kanssa, Paavola kertoo.

Hänen mukaansa työturvallisuuteen ja -suojeluun panostamista pidetään monesti loputtomana rahareikänä. Todellisuudessa turvallisessa ympäristössä työskentely lisää työn tuottavuutta. Ennakoivalla työturvallisuustyöllä voidaan ennaltaehkäistä vahingot ja työtapaturmat, jolloin aikaa, energiaa ja rahaa ei kulu tapaturmien selvittelyyn.

– Työturvallisuus on yritykselle myös imagokysymys. Sillä, miltä yrityksen toiminta kokonaisuudessaan näyttää nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden suuntaan, on iso merkitys. Henkilökunnan työturvallisuudesta huolehtimisella on vaikutuksensa myös pito- ja vetovoimaan; siihen, miten pitkään työntekijä viihtyy yrityksen palveluksessa ja miten onnistutaan palkkaamaan uutta, ammattitaitoista työvoimaa, Paavola korostaa.


Taking Care of Safety

Häggblomin työsuojelutoimikunta toteuttaa osaltaan työturvallisuuslain määrittämää perustasoa. Häggblomilla toimikuntaa ohjaa oma toimintaohjelmansa, johon on kirjattu erilaisia tavoitteita sekä toimenpiteitä, joilla niihin päästään. Toimikunnassa on jokaisesta yksiköstä oma edustajansa, jotta kaikkien ääni saadaan kuuluville. Työsuojelupäällikkö Paavola toimii yrityksen edustajana ja hänen tehtävänään on linkittää työntekijät ja ylempi johto, saada heidät toimimaan tiiminä sekä varmistaa tiedonkulku.

– Häggblomin Taking Care -konseptin Safety-osiossa keskitymme kehittämään työturvallisuutta huomattavasti lain määrittämää minimitasoa pidemmälle ja siinä kiteytyy niin Häggblomin oman henkilökunnan kuin lopputuotteen käyttäjänkin entistä paremman työturvallisuuden puolesta tehtävä aktiivinen ja pitkäjänteinen työ, Paavola kuvailee.


Koulutuksia, osallistamista, toimenpiteitä, seurantaa, tiedottamista…

Yhden suurimmista työturvallisuusriskeistä Häggblomilla muodostavat vaativat nostot ja käännöt, joissa käsiteltävät kappaleet saattavat painaa jopa kymmeniätuhansia kiloja. Näiden toimintojen turvallisuuteen onkin syystä panostettu huomattavasti. Esimerkiksi tuotannon työntekijöille on ollut ulkopuolisen tahon pitämiä koulutuksia ja nostosuunnittelijoille on järjestetty ISO-standardiin liittyvä, pätevyyden antava koulutus. Työturvallisuuskortin suorittaminen on puolestaan esimerkki yleistä työturvallisuutta lisäävästä toiminnasta. Se on voitu järjestää yrityksen omana koulutuksena, jolloin on voitu käydä läpi nimenomaan Häggblomin riskejä.

– Häggblomin ”Turvavartti” on lyhyt, epämuodollinen, opettava tai tiedottava, matalan kynnyksen turvallisuustietoisku, jossa keskitytään ajankohtaisiin ja käytännönläheisiin asioihin. Turvavartin tarkoitus on muun muassa pitää työturvallisuutta koko ajan esillä lattiatasolla, saada aikaan keskustelua työpisteen mahdollisista ongelmista sekä muistuttaa että esihenkilö johtaa turvallisuuteenkin liittyviä asioita.

Paavolan mukaan jokaisella työntekijällä on myös mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista, turvallisuushavainnoista, läheltä piti -tilanteista, työtapaturmista… Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tehdään tarvittaessa tutkinta, jossa on mukana esihenkilö, ilmoittaja sekä työsuojelupäällikkö. Tutkinnassa käydään asiaa yhdessä läpi, etsitään juurisyyt sekä mietitään toimenpiteitä, joilla jatkossa riskiä voidaan pienentää tai kokonaan poistaa.

– ”Turvallisuuskävelyt” ovat myös osa Häggblomin osallistavaa työturvallisuustyötä. Jokaisessa yksikössä on erikseen määritelty alueita, joissa käydään työntekijöiden kanssa läpi ovatko esimerkiksi suojaimiin tai kemikaaleihin liittyvät asiat kunnossa, Paavola mainitsee.

Yleensä työturvallisuusriskit mielletään pelkästään fyysisiksi, mutta hyvin tärkeää on huomioida myös psykososiaaliset kuormitustekijät. Näissä asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa. Häggblomilla on käytössä myös varhaisen välittämisen ja korvaavan työn mallit. Jälkimmäisessä työntekijälle mietitään korvaavia työtehtäviä, mikäli hän on jostain syystä estynyt tekemään omaansa. Asiassa huomioidaan aina lääkärin antama lausunto sekä työntekijän oma tahtotila.

– Kaikelle Häggblomin työturvallisuustoiminnalle on asetettu selkeät tavoitteet, joiden täyttymistä seurataan kuukausittain. Apuna on useita mittareita; tehdyt turvallisuusilmoitukset, tapaturmataajuudet, Turvavarttien järjestämistiheys ja osallistumisprosentit… Konkreettisin, päivittäinen käytännön mittari on se, kun työntekijä pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin, Paavola toteaa.

Henkilökunnalle tehdään vuosittain laaja työhyvinvointikysely sekä useamman kerran vuodessa ”pulssikysely”. Nämä auttavat yrityksen johtoa näkemään muun muassa mihin suuntaan työtyytyväisyys on kokonaisuudessaan kehittymässä ja miten jo tehdyissä toimenpiteissä on onnistuttu.

– Erittäin oleellista työturvallisuusasioissa on henkilökunnalle tiedottaminen, joka on kehittynyt viimeisten parin vuoden aikana merkittävästi. Esimerkiksi toimitusjohtajan lähettämässä viikkotiedotteessa huomioidaan aina myös turvallisuusaspekti sekä tuodaan esiin henkilökunnan työhyvinvointiin – kuten esimerkiksi työkuormiin – liittyviä seikkoja, Paavola kertoo.


Mennyt ja tuleva vuosi

– Vuosi alkaa olla lopuillaan, joten on aika katsoa hieman sekä menneeseen että tulevaan. Vuoden 2021 merkittävin työsuojelun strateginen tavoite oli ISO 45001 -standardin saavuttaminen, missä onnistuimmekin. Ulkopuolisen tahon suorittamassa auditoinnissa painotettiin muun muassa ylimmän johdon sitoutuneisuutta turvallisuustyöhön, työntekijöiden osallistamista, riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyviä mahdollisuuksia parantamista – sekä miten nämä yhdistetään liiketoimintaprosesseihin, Paavola mainitsee.

Viimeisten kahden vuoden aikana lisähaasteita on tuonut korona. Sen mahdolliset työntekijöiden ja asiakkaiden terveyteen sekä tuotantoon liittyvät uhat on ymmärretty ja riskeihin on suhtauduttu Häggblomilla vakavasti. Toistaiseksi toimenpiteissä on onnistuttu hyvin, sillä henkilökunnassa ei ole esiintynyt koronatapauksia.

– Vuodelle 2022 ei ole työturvallisuusrintamalla suunnitteilla merkittäviä uudistuksia, vaan keskitymme olemassa olevia hyvien käytänteiden kehittämiseen. Yhtenä painopisteenä on vanhojen, uusien – sekä hetkellistenkin – työntekijöiden perehdyttämisten jatkaminen. Myös tuotannon työntekijöiden ja toimihenkilöiden osallistava työturvallisuustyö on tarkoitus jalkauttaa entistä paremmin. Työturvallisuusasioissa on oltava koko ajan läsnä ja tuotava asioita esiin pitkäjänteisesti. Kyse on arjen pienistä teoista, joilla saadaan kuitenkin paljon hyvää aikaiseksi, Paavola toteaa ja toivottaa lopuksi kaikille Häggblomin työntekijöille, yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille työturvallista vuotta 2022!