+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Allt bättre säkerhet i arbetet

Allt bättre säkerhet i arbetet

04.01.2022

Vår arbetarskyddschef Marke Paavola leder ett utvecklingsarbete där syftet är allt bättre säkerhet i arbetet.

Marke Paavola

 

– I egenskap av extern expert från SK Protect har jag nu arbetat som arbetarskyddschef hos Häggblom i ett par år. Häggblom och arbetarskyddsfrågorna här är bekanta sedan tidigare. Samarbetet inleddes redan tillsammans med den förre arbetarskyddschefen, säger Paavola.

Enligt henne ses satsningar på arbetarskydd och arbetssäkerhet ofta som något som mest slukar pengar. I verkligheten ökar det arbetsprestationen att arbeta i en säker miljö. Genom förutseende arbetarskydd förebyggs skador och arbetsolyckor, och då går det varken tid, energi eller pengar till att utreda olycksfall.

– Arbetarskyddet är också en fråga om företagets image. Det är av stor betydelse hur företagets verksamhet i dess helhet uppfattas av nuvarande och potentiella kunder. Att se till personalens säkerhet i arbetet har även betydelse för push- och pulleffekten; dvs. hur länge en anställd trivs i företagets tjänst och hur företaget lyckas anställa ny, yrkeskunnig arbetskraft, understryker Paavola.

 

Taking Care of Safety

Häggbloms arbetarskyddskommission ser till att arbetarskyddet motsvarar den grundläggande nivå som anges i arbetarskyddslagen. Hos Häggblom har och styr kommissionen ett eget åtgärdsprogram där det finns inskrivet olika mål tillsammans med de åtgärder med vilka dessa mål uppnås. Kommissionen har en representant från varje enhet för att alla ska få sin röst hörd. Arbetarskyddschef Paavola är företagets representant och hennes uppgift är att länka de anställda och den högre ledningen till varandra, få dem att fungera som ett team och säkerställa informationsgången.

– Safety-delen i Häggbloms koncept Taking Care fokuserar på att utveckla arbetarskyddet till en högre nivå än vad lagen föreskriver och där sammanfattas det aktiva och långsiktiga arbete som görs för allt bättre säkerhet i arbetet för både Häggbloms egen personal och produktens slutanvändare, beskriver Paavola.

 

Utbildningar, delaktighet, åtgärder, uppföljning, information ...

En av de största säkerhetsriskerna på Häggblom hör ihop med krävande lyft och vridningar där de stycken som hanteras kan väga upp till tiotusentals kilo. Avsevärda satsningar på säkerheten i dessa funktioner har – med rätta – gjorts. Det har till exempel ordnats utbildningar av utomstående för de anställda inom produktionen och behörighetsskapande ISO-relaterad utbildning för dem som planerar lyft. Kurser för att avlägga arbetssäkerhetskortet är ett exempel på verksamhet som ökar den allmänna säkerheten i arbetet. Utbildningen har kunnat ordnas i företagets egen regi, som gjort det möjligt att gå igenom de risker som är specifika för Häggblom.

– Häggbloms ”Säkerhetskvart” är en kort, informell och lärorik infoträff som det är lätt att delta i och som fokuserar på aktuella och praktiska frågor. Dess syfte är att säkerheten i arbetet hela tiden ska finnas med på verkstadsgolvet, öppna upp för diskussion om eventuella problem vid ett arbetsställe och påminna om att chefen också leder de frågor som hör ihop med arbetarskyddet.

Enligt Paavola har varje arbetstagare också möjlighet att anmäla observerade avvikelser, säkerhetsobservationer, tillbud, arbetsolyckor ... Efter att anmälan tagits emot utreds frågan vid behov och då deltar chefen, den som anmälde och arbetarskyddschefen. Utredarna går då igenom frågan tillsammans, letar efter orsakerna och överväger åtgärder för att framöver minska eller helt eliminera risken.

– ”Säkerhetspromenaderna” är också en del av Häggbloms säkerhetsarbete som de anställda är delaktiga i. I varje enhet finns det separat angivna områden som man tillsammans med de anställa går igenom för att kontrollera att till exempel allt som gäller skyddsutrustning eller kemikalier är som det ska, nämner Paavola.

Vanligtvis tänker man på säkerhetsrisker som enbart fysiska, men det är mycket viktigt att beakta även de psykosociala belastningsfaktorerna, och i dessa frågor är samarbetet med företagshälsovården intensivt. Häggblom tillämpar även modellerna för tidigt ingripande och ersättande arbete. Den senare handlar om att hitta ersättande arbetsuppgifter för en anställd som av någon anledning inte kan utföra sin uppgift. Här beaktas alltid läkarutlåtandet och den anställdas egna önskemål.

– Det finns tydliga uppställda mål för alla delar i Häggbloms arbetarskyddsverksamhet och utfallet följs upp månatligen. Som hjälp används ett flertal indikatorer; säkerhetsanmälningar, olycksfallsfrekvens, hur ofta Säkerhetskvarterna ordnas och procentuell andel deltagare ... En konkret, daglig indikator är att den anställda kan gå hem frisk efter arbetsdagen, konstaterar Paavola.

Personalen ombes årligen svara på en omfattande enkät om arbetshälsan och några gånger om året på en ”pulsenkät”. Enkäterna hjälper företagets ledning att se i vilken riktning arbetsnöjdheten utvecklas och hur de vidtagna åtgärderna har utfallit.

– I frågor som gäller arbetssäkerhet är informationen till personalen särskilt viktig och den har under de senaste två åren utvecklats avsevärt. VD:s veckoinfo tar alltid upp säkerhetsaspekten liksom även omständigheter som anknyter till personalens arbetshälsa, som till exempel arbetsbelastningen, berättar Paavola.

 

Året som gick och året som kommer

– Året går mot sitt slut, så det är dags att blicka tillbaka på det gångna och framåt mot det kommande. Det viktigaste strategiska målet inom arbetarskyddet 2021 var att uppnå ISO 45001-certifieringen, vilket vi även gjorde. De externa auditeringarna betonade bland annat den högsta ledningens engagemang i arbetarskyddsarbetet, de anställdas delaktighet, riskhanteringen och möjligheterna att förbättra verksamheten – samt hur dessa kopplas samman med verksamhetsprocesserna, nämner Paavola.

Under de senaste två åren har coronapandemin medfört ytterligare utmaningar. Häggblom är medveten om dess eventuella hot för de anställdas och kundernas hälsa samt för produktionen och har förhållit sig seriöst till riskerna. Tillsvidare har åtgärderna utfallit väl och det har inte förekommit coronafall bland personalen.

– Inför 2022 planerar vi inga betydande reformer inom arbetarskyddet, utan vi fokuserar på att utveckla redan befintlig god praxis. Ett insatsområde är fortsatt introduktion av gamla, nya och också tillfälliga anställda. Annat det satsas på är att allt bättre förankra arbetarskyddsarbete som inkluderar både de anställda i produktionen och administrationen. När det gäller arbetarskyddsfrågor är det viktigt att hela tiden vara närvarande och lägga fram dem långsiktigt. Det handlar om små handlingar i vardagen som dock leder till mycket gott, konstaterar Paavola och avslutar med att önska alla Häggbloms anställda, samarbetspartner och kunder ett arbetssäkert nytt år 2022!